Rośnie zapotrzebowanie na specjalistyczną opiekę senioralną w Polsce

Origin Polska Choroba AlzheimeraOrigin Polska buduje specjalistyczny dom seniora dla chorych na Alzheimera i choroby otępienne

Sytuacja geriatrii w Polsce nie przedstawia się wystarczająco dobrze, o czym od dawna mówią media oraz sami seniorzy. Brakuje domów opieki zajmujących się chorymi seniorami. Zdecydowana większość domów seniora w Polsce przyjmuje pod opiekę osoby starsze, które nie wymagają profesjonalnej opieki, ponieważ nie potrafią zagwarantować im należytej opieki. Zdarzają się jednak wyjątki na mapie polskich placówek opieki długoterminowej, które rzeczywiście chcą pomóc chorym seniorom i posiadają ku temu odpowiednie kadry medyczne.

Zapotrzebowanie na opiekę długoterminową w Polsce

Według badań przeprowadzonych w dwudziestu wybranych krajach OECD ( tj. krajach zrzeszonych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), na tysiąc osób w wieku 65 + przypada  średnio 49,1 miejsc w placówkach opieki długoterminowej. Odpowiada to mniej więcej potrzebom – wg statystyk  w krajach wysokorozwiniętych do obiektów opieki długoterminowej trafia ok. 5 – 6% tej grupy wiekowej.

Warto podkreślić, że obiekty te są z zasady przeznaczone dla seniorów o bardzo ograniczonym poziomie samodzielności. Niestety w Polsce liczba miejsc jest zatrważająco niska i wynosi zaledwie 17,5 na tysiąc seniorów w wieku powyżej 65 +. Liczba ta jest tym bardziej niepokojąca, że zarówno stan zdrowia, jak i poziom samodzielności polskich seniorów należą do najniższych w Europie. Sprawia to, że zapotrzebowanie na opiekę długoterminową w obiektach opiekuńczo-leczniczych jest w Polsce zdecydowanie wyższe niż w innych krajach OECD.

Oprócz tego, liczba  i poziom wykształcenia lekarzy specjalizujących się w problemach geriatrycznych wydają się stanowczo niewystarczające. Trzeba mieć nadzieję, że bagatelizowanie przez polskie uczelnie medyczne chorób wieku podeszłego wkrótce się skończy. Można śmiało stwierdzić, że obligatoryjne kształcenie studentów medycyny w zakresie chorób geriatrycznych nastąpiło w Polsce z blisko 25-letnim opóźnieniem. W efekcie sytuacja wygląda dość paradoksalnie, bo sprowadza się do wciąż zbyt małej liczby wykształconych lekarzy geriatrów, którzy mają problem ze znalezieniem zatrudnienia, bo wysoko wyspecjalizowanych placówek geriatrycznych jest wciąż zbyt mało. Aż trudno uwierzyć, ale około połowa geriatrów nie praktykuje w ramach swojej specjalizacji.

Brakuje obiektów opieki nad osobami z chorobami otępiennymi, chorobą Alzheimera

Istotnym problemem  geriatrii w Polsce  są choroby otępienne, od zawsze związane z procesami starzenia. Jak wskazują badania,  odsetek osób z otępieniem rośnie wraz z wiekiem. Wśród badanych w przedziale wiekowym pomiędzy 70-74 rokiem życia na otępienie cierpi 14,7% osób, pomiędzy 75-79 rokiem życia – już 26,6%; pomiędzy 80-84 rokiem życia – 35,2%, a w grupie 85-89 – 46,2%. Po 90-tym roku życia, z otępieniem zmaga się aż 66% osób.
Mając na uwadze, że w Polsce dominują „domy spokojnej starości”, a brakuje specjalistycznych obiektów opieki nad osobami z chorobami otępiennymi – w tym z chorobą Alzheimera, jako polskie społeczeństwo mamy wyraźnie słabe perspektywy starzenia się w warunkach odpowiednich do stanu zdrowia.

W tym kontekście niezwykle trafne wydają się wizja i kierunek inwestycji firmy Origin Polska, która realizuje w Polsce wzorcowe obiekty opieki senioralnej. Pierwszy Specjalistyczny Ośrodek Opieki i Rewalidacji w Demencji i Problemach Neurologicznych powstaje w Otwocku.

Specjalizować się on będzie w dwóch bardzo zaniedbanych, a jednocześnie niezwykle potrzebnych w Polsce dziedzinach: opiece nad osobami z chorobami otępiennymi oraz rehabilitacji neurologicznej, w tym rehabilitacji po przebytych urazach i udarach mózgu. Dwa kolejne ośrodki, które są obecnie w fazie przygotowań zlokalizowane będą pod Warszawą i w Krakowie.

Origin Polska buduje ośrodki opieki specjalistycznej dla chorych seniorów

Celem Origin Polska jest zbudowanie sieci ośrodków, w których prowadzone będą innowacyjne programy prewencji, opieki, terapii i rehabilitacji przeznaczone dla seniorów w każdym wieku. W obiektach Origin stosowane jest projektowanie zgodnie z zasadami architektury terapeutycznej, która przewiduje  rozbudowane przestrzenie wspólne, umożliwiające prowadzenie szeregu programów terapeutycznych oraz świetnie wyposażone rozległe zaplecze rehabilitacyjne.

Można więc mieć nadzieję, że budowa ośrodków Origin pomoże zmienić na lepsze życie tysięcy Polaków, dlatego z zainteresowaniem będziemy śledzić rozwój przedsięwzięcia Origin i udostępniać naszym Czytelnikom informacje na ten temat.

Słuchmed badanie słuchu za darmo