Rehabilitacja po udarze

udar mozguRehabilitacja po udarze mózgu jest konieczna.

Udar mózgu to nagłe wystą­pie­nie zabu­rzeń prze­pływu krwi w obrę­bie tkanki mózgo­wej. Jest scho­rze­niem, które czę­sto pro­wa­dzi do prze­wle­kłej niepełnospraw­no­ści. W zależ­no­ści od wiel­ko­ści ogni­ska udaru, a także jego umiej­sco­wie­nia, możemy mieć do czy­nie­nia z róż­nym stop­niem dys­funk­cji orga­ni­zmu, zarówno na pozio­mie psy­chicz­nym jak i fizycz­nym.

Szansą na unik­nię­cie bądź zmniej­sze­nie nega­tyw­nych kon­se­kwen­cji udaru, jest nie tylko szyb­kie pod­ję­cie lecze­nia kli­nicz­nego bez­po­śred­nio po wystą­pie­niu jego obja­wów. Dużą rolę odgrywa też krótki czas, jaki upły­nie do momentu roz­po­czę­cia reha­bi­li­ta­cji po uda­rze mózgu.

Powi­kła­nia po uda­rze wyma­gają szyb­kiej reha­bi­li­ta­cji

Zakres powi­kłań po uda­rze mózgu jest dość sze­roki. Wśród nich wyróż­niamy nie tylko nie­peł­no­spraw­ność ruchową, ale także umy­słową (np. zabu­rze­nia poznaw­cze, zabu­rze­nia pamięci) i emo­cjo­nalną (np. depre­sja). Kon­se­kwen­cjami tego typu ubyt­ków psy­cho­mo­to­rycz­nych mogą być izo­la­cja spo­łeczna, obni­że­nie sta­tusu spo­łecz­nego i zależ­ność od osób trze­cich osoby, która prze­szła udar mózgu. Szybka reha­bi­li­ta­cja po uda­rze może sku­tecz­nie obni­żyć ryzyko utrwa­le­nia tego typu obja­wów. Dla­tego nie warto zwle­kać z wybo­rem odpo­wied­niego ośrodka reha­bi­li­ta­cyj­nego. W ich ofer­cie możemy bowiem zna­leźć róż­nego rodzaju tur­nusy reha­bi­li­ta­cyjne, dosto­so­wane do rodzaju i stop­nia niepełnospraw­no­ści pacjenta. Im szyb­ciej podej­miemy tera­pię tego typu, tym więk­sze będzie praw­do­po­do­bień­stwo jej wyso­kiej sku­tecz­no­ści.

W trak­cie takiego pobytu reha­bi­li­ta­cyj­nego możemy liczyć na wiele róż­nych zabie­gów mają­cych na celu przy­wró­ce­nie naszej spraw­no­ści. Należą do nich na przy­kład jono­fo­reza, krio­te­ra­pia, kinezyterapia czy elek­tro­sty­mu­la­cja. Ta ostat­nia jest szcze­gól­nie pole­cana oso­bom, które prze­szły udar mózgu.

Nie warto odkła­dać reha­bi­li­ta­cji po udarze

Jak już wcześniej wspomniano, rehabilitacja jest bardzo istotnym aspektem przywracania zdrowia chorym po przebytym udarze mózgu. Ma duży wpływ na późniejszą jakość życia i zależność chorego od osób trzecich. Jest czynnikiem, który może w dużym stopniu ograniczyć następstwa tej choroby.

Niezmiernie ważne jest szybkie podjęcie rehabilitacji. Niestety kolejki w ośrodkach i sanatoriach rehabilitacyjnych mogą być bardzo długie.

Jeśli nie chcemy czekać i mieć większą szansę na szybkie przystąpienie do zabiegów fizjoterapeutycznych, możemy skorzystać z oferty prywatnych placówek. Świadczenia w takich miejscach są odpłatne, ale posiadając orzeczenie o niepełnosprawności, możemy starać się o dofinansowanie urlopu rehabilitacyjnego z PFRON.

Jak długo trwa rehabilitacja po udarze?

Długość procesu przywracania sprawności psychomotorycznej jest uzależniona od kilku czynników. Pierwszym z nich jest oczywiście wielkość ogniska udaru i jego umiejscowienie. Drugim, równie istotnym aspektem jest szybkość wdrożenia leczenia poudarowego. W zależności od rodzaju udaru (niedokrwienny lub krwotoczny) leczenie i rehabilitacja przebiegają nieco inaczej. W obu tych przypadkach tak samo ważny jest możliwie najkrótszy czas jaki upłynie do momentu otrzymania przez chorego specjalistycznej pomocy medycznej i fizjoterapeutycznej. Im szybciej zostanie ona udzielona, tym prawdopodobnie mniej czasu będziemy potrzebowali aby przywrócić (częściowo bądź całkowicie) naszą sprawność psychofizyczną.

Pierwsza rehabilitacja zaczyna się już w szpitalu. Według danych statystycznych średnia długość pobytu w szpitalu z powodu chorób naczyń mózgowych w Polsce wyniosła w 2014 r. około 11 dni. Jednak hospitalizacja, choć jest bardzo istotnym krokiem w drodze do odzyskania sprawności, nie daje takich efektów jak rehabilitacja poszpitalna. Ta z kolei może trwać od 2-3 tygodni do nawet 5 lat. Kluczowy jest tutaj nie tylko stopień zaawansowania niepełnosprawności u pacjenta, ale także jakość jego współpracy z terapeutą i wsparcie emocjonalne ze strony bliskich.

Sprawdź ofertę ośrodka Dobry Brat w Osieku

Konsekwencje udaru mogą bardzo niekorzystnie wpływać na wiele aspektów życia. Nagłe ograniczenie sprawności ruchowej czy psychicznej jest niejednokrotnie dużym szokiem dla osoby przez nie dotkniętej. Efektem tego rodzaju ubytków na zdrowiu jest też obniżenie statusu społecznego i ekonomicznego. Chory często jest niezdolny do pracy i uzależniony od osób trzecich.

Zdając sobie sprawę z tak dużego obniżenia jakości życia po udarze, tym bardziej nie warto zwlekać z podjęciem rehabilitacji, która daje możliwość powrotu do pełnej bądź częściowej sprawności naszego organizmu.
Istnieje wiele ośrodków rehabilitacyjnych, które oferują wczasy i urlopy rehabilitacyjne dla osób po przebytym udarze mózgu.

Możemy wybierać wśród ośrodków zlokalizowanych nad morzem, w górach lub na łonie natury. Jednym z takich placówek jest ośrodek Dobry Brat w Osieku, położony w samym sercu malowniczego krajobrazu Borów Tucholskich.

Oprócz turnusów rehabilitacyjnych dla seniorów czy dzieci, znajdziecie tam specjalną ofertę rehabilitacji dla osób zmagających się z przykrymi następstwami udaru. Decydując się na rehabilitację w tym ośrodku macie do wyboru szeroki wachlarz zabiegów, stworzony z myślą o indywidualnych potrzebach pacjentów. Wysokiej jakości sprzęt i piękno otaczającej natury, jest dodatkowym atutem przemawiającym za skorzystaniem z turnusu rehabilitacyjnego w tym miejscu.