Nauczyciel emeryt może korzystać z dwóch funduszy socjalnych – sprawdź, w jakich okolicznościach jest to możliwe

emeryt nauczycielKrąg osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS został określony ustawowo.
Nauczyciel (emeryt innej szkoły) jest zatrudniony na umowę o pracę. Korzystał z wycieczki w jednej szkole i otrzymał dofinansowanie ze środków ZFŚS. Czy w drugiej szkole może drugi raz złożyć wniosek o dofinansowanie tej wycieczki?

Odpowiedź:

Jeżeli emeryt danej szkoły nie ma zawieszonej emerytury w związku z zatrudnieniem w innej szkole, to ma prawo korzystać z obu ZFŚS (w jednym jako emeryt, w drugim jako pracownik).

Uzasadnienie:

Osobami uprawnionymi do korzystania z ZFŚS są emeryci i renciści – byli pracownicy (art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych). Emerytami i rencistami korzystającymi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są osoby, które przeszły na emeryturę lub rentę bezpośrednio w tym zakładzie pracy. Jeśli osoby te następnie świadczą pracę na podstawie umowy o pracę, to korzystają oni z funduszu na zasadach dotyczących pracowników danego zakładu pracy.

Osoba, która uprzednio przeszła na wcześniejszą emeryturę i podjęła w nowym zakładzie pracy zatrudnienie, zawieszając wypłatę emerytury, a następnie po rozwiązaniu stosunku pracy ponownie pobiera emeryturę, jest „emerytem – byłym pracownikiem” tego ostatniego zakładu pracy (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 1991 r.; I PZP 56/91; OSNCP 1992/4 poz. 63). Dotyczy to jednak tylko tych emerytów, którzy w związku z podjęciem zatrudnienia mieli zawieszoną emeryturę. Jeżeli podjęcie dodatkowego zatrudnienia nie skutkuje zawieszeniem emerytury, takie osoby korzystają z dwóch funduszy socjalnych – z jednego jako emeryci – byli pracownicy, z drugiego – jako pracownicy. Po rozwiązaniu dodatkowego zatrudnienia, mają prawo do ZFŚS tego zakładu, gdzie korzystają jako emeryci.

Oznacza to, że w przypadku, gdy emeryt przejdzie na emeryturę, korzysta z funduszu socjalnego szkoły, z której przeszedł na emeryturę. Jeżeli będąc emerytem, zatrudni się w innej szkole, korzysta tam również z ZFŚS – tym razem jako pracownik. W takiej sytuacji ta sama osoba jest uprawniona do korzystania ze świadczeń dwóch funduszy socjalnych – jednego w szkole, z której poszedł na emeryturę, i drugiego – w szkole, w której jest zatrudniony.

Jeżeli w przedstawionej sytuacji emeryt w związku z podjęciem zatrudnienia w innej szkole nie ma zawieszonej emerytury, to dofinansowanie do wycieczki może złożyć niezależnie w obu szkołach.

Zapamiętaj!

Krąg osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS został określony ustawowo i pracodawca może go jedynie rozszerzyć w regulaminie. Do tego kręgu osób należą pracownicy oraz emeryci i renciści – byli pracownicy. Pracownik, który odszedł na emeryturę lub rentę z danej szkoły, korzysta tam ze świadczeń ZFŚS. Jeżeli będąc emerytem lub rencistą zatrudni się w innej szkole, korzysta tam z ZFŚS jako pracownik.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2018, poz. 1316) – art. 2 pkt 5,
  • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 1991 r. (I PZP 56/91; OSNCP 1992/4 poz. 63).

Autor: Dariusz Dwojewski
Ekspert Portalu Oświatowego
www.PortalOswiatowy.pl

Słuchmed badanie słuchu za darmo