Kto i kiedy może otrzymywać emeryturę po zmarłym małżonku?

emerytura po zmarłym mężuEmerytura po mężu lub żonie - zobacz co ci się należy.

Emerytura po mężu lub żonie może być pobierana jako renta rodzinna nie tylko przez wdowy, ale także najbliższą rodzinę zmarłego. Jej maksymalna wysokość to 95 procent świadczenia zmarłego emeryta, a w przypadku, gdy wdowa jest jedyną osobą uprawnioną do jej pobierania – 85 procent.

Renta rodzinna to rodzaj świadczenia wypłacanego uprawnionym członkom rodziny zmarłego, który miał ustalone prawo do emerytury lub renty. Wszystkie związane z tym kwestie reguluje Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Kto może pobierać emeryturę po mężu lub żonie i jakie warunki musi spełniać?

Emerytura po mężu czy emerytura po żonie to potoczne określenie renty rodzinnej, która może być wypłacana nie tylko wdowom i wdowcom, ale także najbliższym zstępnym i wstępnym zmarłej osoby. Oznacza to, że uprawnienia do pobierania renty rodzinnej mają po śmierci emeryta lub emerytki jego żona lub mąż, dzieci oraz rodzice. Renta rodzinna jest nazywana emeryturą po mężu, ponieważ pobierają ją najczęściej kobiety po swoich zmarłych małżonkach. Wynika to m.in. z różnicy w długości życia mężczyzn i kobiet w Polsce.

Emerytura po mężu może zostać wypłacona wdowie tylko wtedy, gdy:

  1. w dniu śmierci małżonka wdowa była niezdolna do pracy lub gdy miała ukończone 50 lat,
  2. ukończyła 50 lat albo straciła zdolność do wykonywania pracy zarobkowej w ciągu 5 lat od śmierci małżonka,
  3. wychowuje dziecka całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji i jest jego prawnym opiekunem,
  4. wychowuje co najmniej jedno dziecko, wnuka, brata lub siostrę do 16. roku życia (lub 18. roku życia w przypadku dzieci uczących się), które ma uprawnienia do pobierania renty rodzinnej po zmarłym.

Renta rodzinna przysługuje wyłącznie wtedy, gdy zmarły miał prawo do emerytury, pobierał zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, lub gdy zmarły miał prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

W przypadku problemów z odziedziczeniem długów po zmarłym małżonku można zwrócić się do Komornik Katowice

Emerytura po mężu lub żonie a praca zarobkowa lub emerytura własna

Emerytura po mężu może być pobierana przez wdowy aktywne zawodowo, które spełniają warunki określone przez ustawodawcę opisane powyżej. Jeśli wdowa jest zatrudniona na umowę o pracę lub umowę zlecenie, jej dochód nie może przekroczyć określonych kwot, by renta rodzinna nie uległa zmniejszeniu lub nie została odebrana. Limitami nie muszą przejmować się wdowy pracujące na umowę o dzieło.

Jeśli żona zmarłego pobiera własną emeryturę, nie może ubiegać się o przyznanie emerytury po mężu jako drugiego, równoległego świadczenia. Powinna wybrać, czy nadal chce pobierać swoją emeryturę, czy woli przejść na emeryturę po małżonku. W razie braku decyzji ZUS samodzielnie podejmuje decyzję w tej sprawie, przyznając wdowie świadczenie wyższe.

Artykuł przygotwany wraz z włascicielem http://kredyt-portal.pl