Kiedy można wycinać drzewa?

Właściciel działki ma prawo usunąć z niej jedno lub kilka drzew pod pewnymi warunkami. Mowa tu nie tylko o stosownym zezwoleniu na wycinkę drzew o określonym obwodzie i wysokości. Jako właściciele gruntu zobligowani jesteśmy także do przestrzegania terminów lęgowych ptaków. Zasady te reguluje nowelizacja ustawy o przyrodzie i ochronie zabytków z 2017 roku. Sprawdź szczegóły, bowiem nieprzestrzeganie jej postanowień może mieć dotkliwe konsekwencje.

Kiedy trzeba zgłaszać wycinkę drzew?

Pierwszym krokiem, jaki podjąć należy przed wycięciem drzewa, jest uzyskanie zezwolenia. Wcześniejsze zmiany prawa umożliwiały usunięcie każdego drzewa bez względu na jego obwód, wielkość i wiek. Skutkiem tego była wycinka na masową skalę i wycinka drzew nawet najbardziej wiekowych oraz stanowiących własność Skarbu Państwa. Teraz ma się to zmienić.

Obowiązek zgłaszania planowanej wycinki mają właściciele działki, na której rośnie drzewo. Dotyczy on tych egzemplarzy, których obwód pnia na wysokości 5 cm wynosi:

 • ponad 80 cm – dla gatunków takich jak topola, wierzba, klon jesionolistny i klon srebrzysty;
 • ponad 65 cm – dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej a także platanu klonolistnego;
 • dla pozostałych gatunków drzew – powyżej 50 cm;
 • dla skupisk krzewów, które zajmują powierzchnię powyżej 25 metrów kwadratowych.

Nadal jednak bez zezwolenia wycinać można:

 • drzewa i krzewy owocowe;
 • drzewa i krzewy, które zostały złamane lub przewrócone w wyniku naturalnych zdarzeń;
 • skupisk krzewów o powierzchni nie przekraczającej 25 metrów kwadratowych;
 • krzewów i drzew z gruntów rolnych w celu przywrócenia użytkowania rolniczego.

Wydawaniem zezwolenia zajmuje się gmina, która przyjmuje lub odrzuca wniosek po dokonaniu oględzin i pomiarów. Od momentu oględzin urzędnicy gminy mają 14 dni na odrzucenie podania. Jeśli w terminie tym nie zostanie wniesiony sprzeciw, można dokonać wycinki.

Obowiązujące opłaty

Jeśli właściciel działki wytnie drzewo bez zezwolenia, musi liczyć się z przykrymi konsekwencjami tego czynu. Opłaty za nielegalną wycinkę oblicza się dla 1 cm obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm i wynoszą:

 • 12 zł dla drzew o obwodzie do 100 cm i 15 dla okazów powyżej 100 cm – topola, robinia akacjowa, wierzba, klon jesionolistny i srebrzysty, kasztanowiec zwyczajny, platan klonolistny;
 • od 55 do 77 zł – dla gatunków takich jak buk pospolity, choina kanadyjska, cyprysik błotny, dąb, grab pospolity, jabłoń, grusza, jarząb pospolity, klon polny, leszczyna turecka, magnolia, miłorząb japoński, tulipanowiec amerykański, wiśnia wonna, rokitnik zwyczajny;
 • od 170 do 210 złotych za drzewa należące do gatunków: jarząb, jałowiec, głóg, cyprysik, cis, oliwnik, jodła koreańska, żywotnik zachodni;
 • od 25 do 30 złotych za pozostałe gatunki drzew.

Karę ponieść można także za nielegalne usunięcie krzewów:

 • 10 zł za 1 metr kwadratowy róży pomarszczonej, sumaka, derenia rozłogowego, tawuły kutnerowatej i świdośliwy kłosowej;
 • 40 zł za 1 metr kwadratowy innych gatunków krzewów;
 • 50 zł za 1 metr kwadratowy, jeśli skupisko krzewów zajmowało powierzchnię większą niż 100 metrów kwadratowych.

Wycinka drzew a okres lęgowy ptaków

Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 16 grudnia 2016 określa terminy, w jakich do wycinki drzew nie może dojść ze względu na gniazdujące w nich ptaki. Zgodnie z jego postanowieniami, okres lęgowy rozpoczyna się z dniem 1 marca, a kończy – 16 października. Oznacza to, że wycinki można dokonać w okresie od 17 października do ostatniego dnia lutego.

W okresie lęgowym pod ochroną znajdują się praktycznie wszystkie gatunki ptaków. Zabronione jest więc nie tylko wycinanie drzew, ale także niszczenie i usuwanie ptasich gniazd. Jedynym wyjątkiem są gołębie miejskie, których miejsca gniazdowania nie są chronione prawem do momentu pojawienia się piskląt.

Pamiętać należy, że w okresie lęgowym chronione są nie tylko miejsca gniazdowania ptaków, ale także drzewa będące dla nich miejscem rozrodu i wychowu piskląt, odpoczynku i żerowania oraz migracji.

Wycinanie drzew w pasie drogowym

Wycinkę drzew w pasie drogowym, według przepisów, należy poprzedzić uzyskaniem zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Zasada ta dotyczy drzew rosnących przy drogach publicznych i nie obejmuje topoli obcych gatunków.

Oględzin terenu oraz drzewostanu dokonuje specjalna komisja powołana przez wójta lub burmistrza. Celem jest uzyskanie odpowiedzi na zasadność wniosku o pozwolenie na wycinkę. Za usunięcie drzew bez stosownego dokumentu grozi administracyjna kara pieniężna.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Po załatwieniu wszystkich formalności, należy zorganizować firmę, która w szybki i bezpieczny sposób przeprowadzi pracę – w podeszłym wieku należy unikać tego typu wysiłku fizycznego i niebezpieczeństwa jakie może spowodować  Firmy arborystyczne takie jak Drwall.pl dysponują odpowiednim sprzętem i  umiejętnościami, dzięki czemu wycinka przebiegnie zgodnie z planem.

Obecnie nie ma już możliwości całkowicie dowolnego wycinania drzew. Kwestię tę regulują jasne przepisy, których celem jest ochrona tych niezwykle cennych roślin.