Dziedziczenie testamentowe

dziedziczenieDziedziczenie: Jak napisać testament?

Testament nazywany jest ostatnią wolą zmarłego. Pod względem prawnym jest to bardzo ważny dokument, regulowany przez przepisy Kodeksu cywilnego. Kto go sporządza i czy zawsze ostatnia wola wyrażona w testamencie jest respektowana przez sąd i spadkobierców zmarłego?

Kto może napisać testament?

Kodeks cywilny zakłada, że na wypadek śmierci każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych może napisać testament. Spadkodawca musi to zrobić osobiście i wykluczone będzie przy tym, jak podkreśla adwokat z Warszawy specjalizujący się w sprawach spadkowych, działanie za pośrednictwem jakiegokolwiek przedstawiciela.

Ważność testamentu

Przepisy określają, że testament nie będzie ważny, jeśli przy jego sporządzaniu spadkodawca znajdował się w stanie uniemożliwiającym swobodne lub świadome podjęcie decyzji i wyrażenie woli. Innymi słowy, zgodnie z opinią Sądu Najwyższego, testament uznaje się za nieważny, jeśli spadkodawca nie jest lub nie był w stanie przeciwstawić się sugestiom i naciskom osób opiekujących się nim, ze względu na podeszły wiek lub chorobę, które osłabiły jego aktywność i siłę woli. Nieważność testamentu może być wywołana istotnym błędem, pod którego wpływem działał spadkodawca, albo został on sporządzony pod wpływem groźby.

Poniesienia nieważności testamentu musi dokonać osoba, która ma w tym interes. Musi to zrobić najpóźniej przed upływem 3 lat od chwili, gdy dowiedziała się o przyczynie nieważności, ale zarazem nie później niż z upływem 10 lat od otwarcia spadku, czyli od śmierci spadkodawcy.

Forma testamentu

Testament zwykły może być sporządzony:

  1. odręcznie przez spadkodawcę, podpisany własnoręcznie i opatrzony datą – testament holograficzny,
  2. w formie aktu notarialnego – testament notarialny,
  3. ustnie wobec wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego w obecności co najmniej 2 świadków – testament alograficzny.

Kogo można ująć w testamencie?

Do dziedziczenia w testamencie spadkodawca może powołać dowolne osoby i podmioty, niekoniecznie spokrewnione lub spowinowacone z nim. Może też wydziedziczyć w testamencie te osoby, które z różnych, ważnych powodów powinny być wyłączone z dziedziczenia.

Źródło: https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-spadkowe/

Słuchmed badanie słuchu za darmo