Dla kogo świadczenie przedemerytalne? Jak się o nie ubiegać?

Warunki przyzania świadczeniaIle wynosić będzie świadczenie przedemerytalne?
Osoby, które ukończyły 50 rok życia, mają częsty problem ze znalezieniem pracy. Wciąż panuje przekonanie o ich mniejszej przydatności do pracy, ale i związanej z wiekiem słabej kreatywności i mobilności. Co możemy jednak zrobić w momencie, gdy mamy długi staż pracy, a nasze poszukiwania nowego zatrudnienia nie przynoszą żadnych efektów? Rozwiązaniem może być świadczenie przedemerytalne.

Warunki przyznania świadczenia przedemerytalnego Świadczenie przedemerytalne – warunki przyznania

Zgodnie z obowiązującą ustawą osoba bezrobotna może pobierać świadczenie przedemerytalne, jeżeli spełni odpowiednie wymagania. Warunki ogólne wynikają z zapisów ustawy, a warunki ogólne będą zależały od różnych czynników, między innymi przyczyn utraty pracy i stażu pracy.

Pośród wymogów, które muszą zostać spełnione przez osobę ubiegającą się o to świadczenie, znajduje się, chociażby obowiązek rejestracji w urzędzie pracy i pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez 180 dni. Osoba bezrobotna musi także aktywnie poszukiwać pracy i nie może odrzucać ofert zatrudnienia od urzędu pracy. Kolejne kryterium to konieczność wcześniejszego złożenia odpowiednich dokumentów, w tym wniosku o przyznanie świadczenia przedemerytalnego.

Komu będzie przysługiwało świadczenie przedemerytalne?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, o świadczenie przedemerytalne mogą ubiegać się osoby, które:

 • utraciły zatrudnienie w wyniku niewypłacalności albo likwidacji zakładu pracy, w którym przepracowały minimum 6 miesięcy i mają powyżej 56 lat (kobiety) lub 61 lat (mężczyźni) oraz mają przepracowany właściwy czas do emerytury (25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet),
  • straciły pracę z przyczyn zależnych od pracodawcy i w dzień utraty zatrudnienia w zakładzie, w którym przepracowały minimum pół roku, miały ukończony 55 (kobiety) albo 60 (mężczyźni) rok życia,
  • utraciły pracę z winy pracodawcy, zaś ich staż wynosi 35 lat (kobiety) albo 40 lat (mężczyźni) w zakładzie pracy,
  • do 31 grudnia roku, który poprzedza stosunek pracy albo stosunek służbowy z przyczyn tyczących się firmy, w której były zatrudnione przez minimum pół roku, mają przepracowany okres, który uprawnia do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet albo 39 lat dla mężczyzn,
  • utraciły zatrudnienie z przyczyn, które dotyczą zakładu pracy i mają okres uprawniający do emerytury, wynoszący minimum 20 lat (dla kobiet) i 25 lat (dla mężczyzn) oraz przez co najmniej 10 lat były zatrudnione w pełnym wymiarze czasu w firmie, która produkuje wyroby zawierające w składzie azbest, jak i pracowały w niej we wrześniu 1997 roku, zaś rozwiązanie umowy z ostatnim pracodawcą nastąpiło z przyczyn tyczących się firmy.

Poza tym prawo do świadczenia przedemerytalnego mają także ubezpieczeni, którzy utracili prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli:

 • renta była pobierana przez nich minimum przez okres 5 lat,
 • zarejestrowali się w urzędzie pracy w ciągu 30 dni od chwili ustania prawa do otrzymywania renty,
 • do chwili ustania prawa do renty ukończyli 55 rok życia (kobiety) albo 60 rok życia (mężczyźni),
 • osiągnęli również okres, który uprawnia do emerytury, wynoszący minimum 20 lat (kobiety) albo 25 lat (mężczyźni).

Ponadto, świadczenie przedemerytalne będą mogły uzyskać te osoby, które utracili prawo do zasiłku dla opiekunów z powodu śmierci podopiecznego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli:

 • byli zarejestrowani w urzędzie pracy w ciągu 60 dni od daty utracenia wymienionych wyżej uprawnień,
 • pobierali zasiłek bez przerwy przez minimum 365 dni,
 • do dnia ustania prawa do niego ukończyli co najmniej 55 lat (kobiety) albo 60 lat (mężczyźni),
 • posiadają okres, który uprawnia do emerytury o długości minimum 20 lat (kobiety) albo 25 lat (mężczyźni).

Świadczenie przedemerytalne a ewentualne rozpoczęcie działalności zarobkowej

Prawo do świadczenia przedemerytalnego nie ustanie z chwilą rozpoczęcia działalności zarobkowej, może jednakże zostać zawieszone albo zmniejszone w zależności od wysokości osiąganych dochodów. Warto przy tym mieć na uwadze, iż nie tylko przychody uzyskiwane w pracy spowodują zawieszenie albo zmniejszenie świadczenia, ale również i te, które ubezpieczony uzyska w wyniku:

 • otrzymania świadczenia rehabilitacyjnego,
 • otrzymania wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy,
 • otrzymania zasiłku opiekuńczego, macierzyńskiego, czy chorobowego,
 • działalności pozarolniczej,
 • służby.

Zawieszenie świadczenia przedemerytalnego spowodują przychody, które przekraczają 70 procent przeciętnego wynagrodzenia. Kiedy będą one wynosiły 25-70% przeciętnego wynagrodzenia, wówczas świadczenie będzie obniżone o wysokość przekroczenia limitu.

Ile wynosić będzie świadczenie przedemerytalne? 

Na jakie sumy możemy liczyć w ramach świadczenia przedemerytalnego? Począwszy od 1 marca 2019 roku, wynosi ono 1140,99 zł. Suma ta podlegać będzie waloryzacji na tych samych zasadach, co w przypadku emerytur. Nie jest to być może oszałamiająca kwota, niemniej jednak w trudnej sytuacji, kiedy utracimy zatrudnienie, każda złotówka jest na wagę złota.

Warto mieć na uwadze, iż przepisy prawa zabraniają także łączenia pobierania świadczenia przedemerytalnego z równoczesnym pobieraniem innych form wsparcia od państwa. Zasiłku przedemerytalnego nie będziemy mogli pobierać na przykład: z nauczycielskim świadczeniem kompensacyjnym, uposażeniem rodzinnym albo rentą rodzinną. W chwili, gdy dojdzie do kolizji zasiłku z takimi świadczeniami, wypłaca się wyłącznie jedno spośród nich (najczęściej wyższe, niemniej może być również to, które wybierze osoba pobierająca).

Źródła i przydatne linki: 

 • Świadczenia przedemerytalne – zielonalinia.gov.pl
 • Zasiłek przedemerytalny: komu przysługuje, ile wynosi? Jak otrzymać świadczenie przedemerytalne? – zaradnyfinansowo.pl
 • Wniosek o świadczenie przedemerytalne – zus.pl