Co zmieniła nowa ustawa o komornikach w 2019 roku?

komornikKomornik, opłaty komornicze. Ile może zabrać komornik?

Licytacje komornik.

Od stycznia 2019 r. obowiązuje nowa ustawa o komornikach sądowych, która zreformowała działalność komorników sądowych. W oparciu o nową ustawę o kosztach komorniczych zmieniły się też kwoty wolne od zajęcia. Poznaj najważniejsze zmiany.

Nowa procedura egzekucji komorniczej

Ustawa o komornikach sądowych obowiązująca od 1 stycznia 2019 r. wprowadziła wiele zmian. Aktualnie komornikiem może zostać wyłącznie osoba, która ukończyła studia na wydziale prawa oraz ukończyła aplikację komorniczą z wynikiem pozytywnym. Ustawodawca zdecydował się również podnieść dolną i obniżyć górną granicę wieku dla komorników (aktualnie funkcję komornika może pełnić osoba w wieku od 28 do 65 lat).

Dotychczas wielu komorników sądowych zlecało wykonanie czynności egzekucyjnych asesorom i aplikantom. Zgodnie z nowymi przepisami wyłącznie komornik sądowy może dokonywać zajęć, dzięki czemu wyeliminowane mają zostać błędy często popełniane przez niedoświadczonych aplikantów czy asesorów komorniczych. Dodatkowo komornicy będą mieć obowiązek nagrywać przeprowadzane czynności.

Większa kontrola nad komornikami

Aby wyeliminować niepożądane sytuacje, w tym naruszanie prawa przez komorników sądowych, nowa ustawa zwiększa nadzór nad ich działalnością. Kontrole przeprowadzane w kancelariach komorniczych mają być częstsze, a komornicy sądowi mają składać oświadczenia majątkowe. Dodatkowo Minister Sprawiedliwości ma prawo wszcząć postępowanie administracyjne wobec komornika i odwołać go ze stanowiska.

Zmiany obejmują także kwestie skarg na czynności komornika sądowego. Z uwagi na to, że wiele takich skarg było odrzucanych przez sądy rejonowe ze względów formalnych, teraz komornicy mają obowiązek udostępniać dłużnikom formularz skargi.

Opłaty komornicze – komornicy zarobią mniej

Z punktu widzenia dłużników dobrą wiadomością jest obniżenie opłat pobieranych przez komorników sądowych. Od stycznia 2019 r. najniższa opłata egzekucyjna wynosi 150 zł, a najwyższa 50 000 zł. Opłaty są uzależnione zarówno od rodzaju wysokości zadłużenia, jak i składników majątkowych, z których prowadzona będzie egzekucja komornicza. W przypadku wynagrodzenia za pracę na podstawie:

  • umowy o pracę – wolna jest kwota równa minimalnemu wynagrodzeniu, czyli 2250 zł brutto (gdy długi nie są długami alimentacyjnymi),
  • umowy cywilnoprawnej – nie ma kwoty wolnej od zajęcia, chociaż komornik może zwolnić część wynagrodzenia, jeżeli spełnione zostaną określone przesłanki (wynagrodzenie uzyskiwane z tytułu świadczonej pracy jest jedynym źródłem dochodu dłużnika i ma charakter stały).

Ile może zabrać komornik?

Komornicy sądowi mogą prowadzić egzekucję nie tylko z wynagrodzeń za pracę, ale również innych składników majątku dłużnika, np. otrzymywanego przez niego świadczenia emerytalno-rentowego czy rachunku bankowego. To, ile może zabrać komornik w money24.pl zostało dokładnie wyszczególnione.

Czego nie mogą zajmować komornicy?

Przed wejściem w życie nowych ustaw często dochodziło do sytuacji, gdy komornik zajmował ruchomości należące do osób trzecich. W takiej sytuacji konieczne było rozpoczęcie czasochłonnego procesu, który prowadził do wyłączenia rzeczy spod egzekucji. Zgodnie z nowymi przepisami komornik sądowy nie może zająć ruchomości, które nie należą do dłużnika.

Dzięki precyzyjnym zapisom w ustawach, komornicy sądowi nie będą mogli też skutecznie zająć np. świadczeń alimentacyjnych czy zasiłków dla opiekunów, które trafiają na rachunek bankowy dłużnika.

Słuchmed badanie słuchu za darmo